پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منوی اصلی  Affiliation

  آدرس صحیح کمیته تحقیقات دانشجویی جهت درج در مقالات پژوهشی

  عنوان صحیح و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

   

  Student Research Committee, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
  گروه دورانV5.5.2.0