پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منوی اصلی

     

   

  اولويت ها و عناوين تحقيقاتي دانشكده ها و حوزه هاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز

   


  بهداشت.pdf

    


  داروسازي.pdf


    پزشكي.pdf

   

   پرستاري و مامايي.pdf

   

   

    پيراپزشكي.pdf

   

   

   دندانپزشكي.pdf

   

   توانبخشي.pdf

   

   معاونت بهداشتي.pdf

   

   

    معاونت درمان.pdf

   

    معاونت دانشجويي - فرهنگي.pdf

   

   

    مديريت مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي.pdf

   

  پروژه استقرار نظام حاكميت معاونت تحقيقات و فن آوري.pdf

   


   اولويت ها و عناوين تحقيقاتي سازمان پزشكي قانوني استان خوزستان
   

   

   علوم تشريح سازمان پزشكي قانوني استان خوزستان.pdf

   

   


  گروه دورانV5.5.2.0