عنوان : فراخوان پذیرش طرح های تحقیقاتی مشترك بین دانشگاه های عضو شبكه همكار جنوب غرب كشور
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ 
ساعت : ۱۱:۵۳:۳۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند  براساس چهاردهمین نشست  دانشگاه های عضو شبکه همکارجنوب غرب کشور خود در دانشگاه علوم پزشکی ایلام  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه جندی شاپور اهواز ازطرح های  مشترک بین دانشگاهی استقبال به عمل می آورد. بازگشت           چاپ چاپ         
V5.1.0.0